СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Учурдагы өзгөчө абалдын шартында билим берүү айдыңында кайсы бир деңгээлде өзгөрүүлөр, жылыштар жана жетишпестиктер пайда болбой койгон жок. Ар бир билим берүү мекеме-уюмдары өздөрүнүн шарттарына карап жашоосу уланып жаткандай туюлду. Бирок, ошол эле учурда көпчүлүктүн арасынан жаңы идеялары, жаңычыл усулдарды жана технологияларды пайдаланып, аны менен бирге кесипик жактан такшалууга жол ачылды. Албетте, мында интернет ресурстарынын жакшы жактарын колдонуу менен коштолгон сабактар жалпы билим ...
Категория: Всем учителям
31.05.2020 00:53 134
Коллектив- бул кары-жашына карабастан, бирмаксатты көздөгөн, бири-бирин сыйлаган, урматтаган, кыйын кезеңде жардамга келген, бир кыл кесип ээлерин же пикирлеш команда мүчөлөрүн бириктирген адамдардын тобу болот. Коллектив расасына, жынысына, туткан динине, билимине ж.б. сапаттарына карабастан чогулган адамдардын чөйрөсү болуп саналат. Коллективди алга сүрөгөн, иш билги, уюштургуч, көпчүлүк үчүн жанын аябаган адамдар башчылык (лидерлик) кылат. Ошол эле учурда коллектив ичинде оң айтса, тескери ...
Категория: Всем учителям
21.05.2020 13:25 144
Адамга күн сайын таң эртеден туруп, түркүн куштардын кубулжута сайраган жагымдуу үндөрүнө кулак төшөп, таза абадан кере-кере дем алып, эс алган дене боюңду кыймылга келтирүү үчүн жеңил көнүгүүлөрдү жасап, айлана чөйрөгө кумарлануу менен көз чаптырып, көк асмандагы каалгып бараткан ак булуттарды карап, дагы бир бактылуу күндүн таңынын ээси болгондугуна тан берүү кандай зор бакыт! Ушул кутмандуу таңды, жылуу саламың менен эң жакын адамдар менен бөлүшүү, ошол бакыттын бутактары, ал эми ширин сөз ...
19.05.2020 02:56 114
"Жылуу, жылуу сүйлөсө, Жылан чыгат ийинден" (эл макалы). Ким болсо эгер чебер сөздүү, акылман, Барган жерге үрөн себээр акылдан. Уулум, курч сөздүүлүк, кепке чечендик өзүнчө баалануучу эң мыкты сапаттар. Дайыма жагымдуу, ачык так мазмундуу, маанилүү сүйлөөгө үйрөнгүн. Жалган сүйлөөгө жатыкпагын, өзүңдү чынчылдык аты менен элге даңаза кыла билгин. Чыныгы акылдуу, даанышман адам бир маселе тууралуу сүйлөмөкчү болсо, ал маселенин төркүнүнөн толук ...
17.05.2020 01:21 437
Бүткүл адамзатты түйшүккө салган Covid-19дан катуу, жарым-жартылай же эми таркап баштаган, алардан жабыркаган өлкөлөрдө карантин ар түрдүү деңгээлде ишке ашырылып жаткандыгын күн сайын жалпыга маалымат берүү каражаттарынан угуп, көрүп жатабыз. Ошол эле учурда азык-түлүк дүкөндөрү штаттык режимде жалпы калкты күндөлүк керектелүүчү буюмдардан тартып, азык-түлүктөргө чейин сатылып, тейлөө улантылып жаткандыгын билебиз. А бирок, ошол сатылып жаткан тамак-аш, азык-түлүктөрдүн бааларынын көзөмөлдү ...
11.05.2020 18:41 98
Бүгүнкү күндө илим менен техника дүркүрөп өсүп, өнүгүп адамзат ааламдашуу алкагынын кучагында термелип жатканда, айланабыздагы адамдардын өздүк турмушу башка бир нукка кетип бара жаткансыйт. Анткени, жалпы элдин жашынан карысына дейре, көр тирилик менен алпурушуп, алдыларына кантип баюуунун, кантип көбүрөөк дүнүйө жыйууну максат кылып алгандай туюлат. Коомчулукта тээ байыртадан ата-бабабыздан бизге мурас болуп келе жаткан улууну сыйлоо, кичүүнү ызааттоо, аялзатына аяр мамиле кылуу, оорукчанда ...
Категория: Всем учителям
08.05.2020 11:09 115
Балдарды тарбиялоодо ата-эненин ролу абдан чоң. Ата-бабаларыбыз балдарды жаш кезинен даанышман сөздөрү менен, жомок, аңгемелерди айтуу менен, этнопедагогикалык тарбияларын берип келишкен. Алар ар бир айтылган сөзгө өзгөчө маани берүү менен мамиле кылышкан. Ата-бабаларыбыз жаштарга кыйыр айтылган кептери менен да таасир этип келишкен. Ошондуктан байыртадан айтылган мындай кеп бар: "Айтканды ар ким билет, ымдаганды билгенди айт". ...
Категория: Всем учителям
06.05.2020 02:54 105
Педагогикалык этика -мугалимдин ыймандык, адеп-ахлактык жактары жөнүндөгү илим. Педагогдун ыймандуулугу анынаң-сезиминдеги, жүрүм-турумундагы, мамилелериндеги көрүнүштөрдөн жана ишмердигинен билинет. Мен сиздерге Асылбек Болотбаевдин "Администрациялык этика" (Б.-2003. 272 б.) аттуу китебин окууну сунуштайм. ...
Категория: Всем учителям
03.05.2020 21:43 244
Ар бир мамлекет үчүн жана анын жарандары үчүн кош тилдүүлүк же көп тилдүүлүккө ээ болуу бүгүнкү жашообузда актууалдуу маселе. Анткени, азыркы ааламдашуу мейкинидигинде мамлекеттин ар бир жаранынын өзүнүн эне тилинен сырткары, бир же андан ашуун чет тилдерин билүүсү ишке ашырылып келет. А бирок ошол тилдерди жеткиликтүү деңгээлде өздөштүрүү жагы бул өзгөчө маселе экендиги баарыбызга маалым. Мисалы мамлекеттик тилди, атап айтканда. кыргыз тилин окутуу жана расмий тил болгон орус тилин окутуу жа ...
Категория: Всем учителям
01.05.2020 01:40 132
Окутуунун түрлөрү- бул окутуу түзүмүнүн (системасынын) жалпыланган мүнөздөмөсү болуп саналат. Ал окутуу жараянында (процессинде) билим берүүчүлүк жана окуу ишмердүүлүгүнө негизделип, мугалим менен окуучунун өз ара катышуусунун мүнөзү; окутуунун усулдары менен формаларын, окутуунун каражаттарын пайдалануу функцияларын өз ичине камтыйт. Окутуунун 3 түрү боюнча түркүн пикирлер айтылып келет. Аларды атап өтсөк: салттуу билим берүү (традициялык), аралыктан билим берүү (дистанциялык) жана өнүктүрүү ...
29.04.2020 00:49 111