СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Ekologiýa has ünsli bolmagymyz gerek

Нажмите, чтобы узнать подробности

1990-njy ýyldan başlap, 22-nji aprel Halkara Ýer şarynyň güni diýlip yglan edildi. Ünsüňizi şu ýere çekmegiňizi haýyş edýärin.Arzuwlaryňyzyň hemmesi gowy gelejek, owadan Ýer şary hakda, adamyň we tebigatyň dostlugy hakda, bu ýagty, mylaýym, owadan geljege bolan isleg we bizi bu ýerde birleşdirýär. Bu ajaýyp.

. Emma ne tokaý, ne derýa, ne köl, ne çemenlik özleri ideg edip bilmez. Ne guşlar, ne mör-möjekler, ne-de ownuk haýwanlar özlerini gorap bilmeýärler. Nireden başlamaly? Iň ýönekeýinden. Tokaýda ýa-da kenarda zibil gördük - arassalaň, mümkin boldugyça ýere gömüň,. Şahalary, esasanam ýaş agaçlaryň depelerini döwmäň. Gezelençlerden bir topar gül goparmaň. Guşlara, garynjalara ideg ediň. Tebigat bilen dostluga başlaýan ilkinji zadyňyz, oňa zyýan bermezligiňizdir!

Muny bilýärsiňmi:

kagyzy doly çüýremek üçin 2 ýyldan gowrak wagt gerek;

galaýy - 90 ýyldan gowrak;

plastik halta - 200 ýyl;

aýna - 1000 ýyl.

Zibil taşlamazdan ozal, muny etmek bilen oňa nä derejede zyýan berýändigimiz hakda ünsli pikirleniň.

Категория: Экология
16.04.2020 12:44


Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей