СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Өзгөчө сөз түркүмдөрү. 7-класс

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Модуль 7-класс

Список вопросов теста

Вопрос 1

Өз алдынча лексикалык мааниге ээ болуп, сүйлөм мүчөсүнүн кызматын аткарып, кээде өз алдынча сүйлөм боло ала турган сөздөр ?

Варианты ответов
 • Маани берүүчү сөздөр
 • Маани бербөөчү сөздөр
 • Өзгөчө сөз түркүмү
 • Кызматчы сөздөр
Вопрос 2

Маани берүүчү сөз түркүмдөрүн ата?

Варианты ответов
 • Зат атооч , сын атооч, сан атооч, тууранды сөздөр
 • Сырдык сөз , ат атооч, жандооч, сан атооч
 • Ат атооч, зат атооч, сын атооч,сан атооч, этиш
 • Этиш, жандооч, модалдык сөз, тууранды сөз
Вопрос 3

Тууранды  деген сөз кайсы мүчөнүн негизинде жасалды?

Варианты ответов
 • -ынды
 • -анды
 • -ында
 • -ылда
Вопрос 4

Түн бир оокум болуп калган, маал -маал жымжырттыкты бузган....... эткен иттин гана үнү алыстан угулгансыйт.

Көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү койгула?

 

Варианты ответов
 • арс-арс
 • Карс-карс
 • уу-уу
 • ар-ар
Вопрос 5

Жымың-жымың кандай сөз?

 

Варианты ответов
 • Элес тууранды сөз
 • Табыш тууранды сөз
 • Маани бербөөчү
 • Көп маанилүү сөз
Вопрос 6

Тогуз уул.....,топ табылганы сындыра алган жок.

Көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү койгула!

Варианты ответов
 • Ийреңдеп
 • Алсыз болуп
 • Каткырышып
 • күбүр-шабыр
Вопрос 7

Мылтык....атылды,....карай калсам, Жапаркул жерде кулап жатыптыр.

Көп чекиттердин ордуна тиешелүү сөздөрдү койгула!

Варианты ответов
 • Тарс-тарс, шарт
 • Тарс-тарс, жымың-жымың
 • Тарс-тарс, жалт
 • Тарс-турс, кылчайып
Вопрос 8

..........этип , соккон шамал илеби,

Жаңы жааган карды өйдө жиреди.

Тиешелүү сөздөрдү койгула!

Варианты ответов
 • Шарп-шурп
 • Кырт-кырт
 • Шуу-шуу
 • Шалдыр-шцлдур
Вопрос 9

Эки сөзүнүн бири гана маани берүүчү тууранды сөздөрдү тап?

Варианты ответов
 • Эрбең-сербең
 • Кыйч-чыйк
 • Жал-жал
 • Чалп-чулп
Вопрос 10

Ошол жол менен... көшүлүп жаткан жерди оор .....,бир эсе бул тарапка,бир эсе бул тарапка поезд өтүп турат.

Тиешелүү сөздөрдү койгула!

Варианты ответов
 • Күркүрөп-шаркырап,солкулдатып,
 • Шалдыр-шулдур, солкулдатып
 • Ыпыр-сыпырап, шаркыратып
 • Шылдырап, шулдурап, шаркыратып
Вопрос 11

Тууранды сөздөргө кайсы көмөкчү этиштер көшүлүп , кошулбай да айтылып, сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткара берет?

 

Варианты ответов
 • Эт ,де
 • ыр, да
 • Эт,ди
 • Ылда,ынды
Вопрос 12

Бектурган эрбең-сербең ди алыстан көрдү. Алар ызы-чууну жактырышпайт.

Тууранды сөздөрдун сүйлөмдөгү милдети?

Варианты ответов
 • Бачндооч
 • Бышыктооч
 • Аныктооч
 • Толуктооч
Вопрос 13

Табыш тууранды сөздөрдү тапкыла?

Варианты ответов
 • Шыңк
 • Үлп
 • Шып
 • Селт
Вопрос 14

Элес тууранды сөздөрдү тапкыла?

Варианты ответов
 • Адыраң-эдирең
 • Ха-ха
 • Каңк
 • Чуру-чуу
Вопрос 15

Татаал тууранды сөздөрдү тапкыла!

Варианты ответов
 • Зың-зың, ызз-ызз, каак-каак
 • Күр-күр, күүдүр,дың-дың
 • Жарк-журк, шып, калдык-калдак.
 • Кылт,мөлт,үлп
Сохранить у себя: