СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Кыргыз тили для 1 курса (балдар)

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Филология кыргызского языка

Список вопросов теста

Вопрос 1

Ономастика эмнени изилдейт?

Варианты ответов
 • тил илиминде энчилүү аттарды, алардын тарыхын, тилде колдонулушун изилдейт.
 • үндүү тыбыштарды изилдейт
 • сөз түркүмдөрүн изилдейт
 • грамматиканы изилдейт
Вопрос 2

Тыбыш, алардын бөлүнүшү, басым муун, үндөштүк жөнүндөгү билим булагы тил илиминде эмне деп аталат?

Варианты ответов
 • морфология
 • фонетика
 • пунктуация
 • орфография
Вопрос 3

Алфавиттин мүнөздөмосү?

Варианты ответов
 • тыбыштардын тамга менен белгилениши
 • жазуунун озгочолукторун уйротуучу тил илими
 • тамгалардын басма жана жазма турундо жазылышы
 • белгилуу тартип боюнча жайгаштырылган тамгалардын жыйындысы
Вопрос 4

«Алфавит» сөзү кабыл алынган тилди белгиле!

Варианты ответов
 • грек
 • орус
 • араб
 • латын
Вопрос 5

Лексикология эмне жөнүндөгү илим?

Варианты ответов
 • тыбыш жана тамга жөнүндөгү
 • сөздөр жана алардын системасы жөнүндөгү
 • сүйлөм мүчөлөрү жөнүндөгү
 • уңгу жана мүчө жөнүндөгү
Вопрос 6

Антонимдеш кош сөздөрдү тап!

Варианты ответов
 • чоң-кичине, аз-көп, бар-жок
 • келди-кетти, салт-санаа, оймо-чийме
 • тарс-турс, ата-эне, алыс-жакын
 • улам-улам, кой-эчки, ата-бала
Вопрос 7

Төмөнкү сөздөр ичинен кайсынысы неологизмдер?

Варианты ответов
 • мэр, бизнес, спикер
 • калкан, найза , хан
 • эшик, калаа, шаар
 • учкуч, дөңгөлөк, араба
Вопрос 8

Архаизм сөздөр кайсылар?

Варианты ответов
 • от, араба, уруят, кырааткана
 • ыстарчын, увазир, бий, зекет
 • миң башы, шайтан араба, болуш
 • байыркы, зоот, хан, байбиче
Вопрос 9

Төмөнкү сөздөрдөн синонимдик катарды тап?

Варианты ответов
 • бир тууган, тууган, эл, карындаш
 • өйдө, ылдый, башка , даана
 • дурус, мыкты, жакшы, түзүк
 • акылдуу, эстүү, баатыр, эр жүрөк
Сохранить у себя: