СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

ХКд

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Педагогика экзамен

Список вопросов теста

Вопрос 1

Педагогика эмне жөнүндөгү илим?

Варианты ответов
 • Педагогика баланын өсүп-өнүгүүсүнүн мыйзамчендемдүүлүктөрүн үйрөтөт жана аны тарбиялоо жолдорун аныктайт
 • Педагокика – балдарды жана чоң адамдарды тарбиялоо, окутуу жана аларга билим берүү жөнүндөгү илим
 • Педагокика – бул тарбиялануучунун дүйнөгө көз карашын калыптоо максатын көздөгөн, тарбиячынын ага таасир этүү искуствосу
Вопрос 2

Төмөнкү терминдердин кайсынысы тарбия жөнүндөгү илимдин аракет чөйрөсүн кыйла так аныктайт?

Варианты ответов
 • Педагогика ( грекче «пайдос» - бала жана «аго» - жетелөө )
 • Педология (грекче «пайдос» бала жана «логос» - илим)
 • Андрогокика ( грекче «андрос» - эркек жана «аго» - жетелөө )
Вопрос 3

Угуусу жана көрүүсү начар балдарды окутуп, тарбиялоочу дисциплина-.....

Варианты ответов
 • тифлопедагогика
 • сурдопедагогика
 • логопедия
Вопрос 4

Дефектологиянын курамына кайсы дисциплиналар кирет?

Варианты ответов
 • этнопедагогика, андрогогика, психология, олигофрено педагогика
 • Түзөтүү- эмгектик педагогикасы, педагогикалык психология, медициналык психология
 • тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия
Вопрос 5

Логопедия эмне жөнүндөгү илим?

Варианты ответов
 • сүйлөө речиндеги кемчилдиктер, аларды жеңип өтүү жана алдын алуу жөнүндөгү илим;
 • акыл жагынан артта калгандарды окутуу, тарбиялоо мыйзам- ченемдүүлүктөрүн үйрөтөт;
 • сүйлөө речиндеги кемчилдиктер, аларды жеңип өтүү жана алдын алуу жөнүндөгү илим;
Вопрос 6

Көрүүсү начар жана сокур адамдарды окутуу, тарбиялоо мыйзам- ченемдүүлүктөрүн үйрөтүүчү илим?

Варианты ответов
 • тифлопедагогика
 • олигофренопедагогика
 • сурдопедагогика
Вопрос 7

Чоң адамдар жана улгайган адамдар менен иштөөнүн өзгөчөлүктөрүн окутуп, үйрөтүүчү илим?

Варианты ответов
 • Этнопедагогика
 • салыштырма педагогика
 • андрогогика
Вопрос 8

Коррекциялык педагогика эмнени үйрөтөт?

Варианты ответов
 • өнүгүү жагынан четтөөсү бар балдарга билим берүү
 • мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окутуу
 • адам проблемаларын
Вопрос 9

Инсандын калыптануусуна таасир этүүчү факторлор кайсылар?

Варианты ответов
 • биологиялык, социалдык, ички, тышкы факторлор;
 • Ген жана тукум куучулук
 • Коом жана айлана чөйрө
Вопрос 10

Адам- бул ...

Варианты ответов
 • ой- жүгүртүү, суйлөө, курал жаратууга, өз оюн эркин түшүндүрө алган тирүү биосоциалдык тируу жан
 • коомдо өзүнүн орду бар, өз алдынча ой жүгүртө алган, кулк- мүнөзгө ээ болгон тирүү социалдык жан
 • адам тукумуна тиешелүүлүктү камтыган социалдык тирүү жан
Вопрос 11

Тукум куучулук менен ата- энеден балага төмөндөгүлөр берилет:

Варианты ответов
 • кандын тобу, резус фактор,тубаса оорулар, мүнөзү, кылык- жоругу, жөндөмдүүлүк, талант, темпераменти
 • сырткы рассалык белгилери, бет түзүлүшү, темпераменти, чачынын, көзүнүн, терисинин түсү, артериалдык кан басымы, кандын тобу, резус фактор, айрым оорулар ж.б.
 • бет түзүлүшү, чачынын, көзүнүнүн, терисинин түсү, кандын тобу, резус фактор, мүнөзү, кылык- жоругу
Вопрос 12

Педагогдук кесиптин потенциалынын программасында биринчи планда интеграллдык сапаттын эн негизгиси:

Варианты ответов
 • Балдарды окутуу жана тарбиялоо белгиленген
 • Мугалимдин чеберчилиги белгиленген
 • Жогорку маданияттуу, билими белгиленген
Вопрос 13

Мугалимдин сөзүнүн өзгөчөлүктөрү:

Варианты ответов
 • Илимий тилде сүйлөө, же жөнөкөй, жергиликтүү диалект менен баарлашуу
 • Мурда даярдалса дагы, азыр эле жамакташтырып жаткан сыяктуу кабыл алынган сөз
 • Жомоктор менен сүйлөө
Вопрос 14

Педагогикалык техника- 

Варианты ответов
 • A. Үндүн чыгышы, күчү, тыбыштардын айтылышы ачык, так, даана болуу менен сүйлөө темпи (тез, акырын, жай, шашма), дикциясы, бийиктиги (кыйкырып, жоон үн менен, ичке чыйылдаган үн)
 • Жекече инсандык сапатынын жалпы жыйындысы жана окуу-тарбия процесси
 • Мугалимдин конспектилерди даярдоосу
Вопрос 15

“Балдарды сөздүн эмоциялуу жагын сергек сезүүгө тарбиялагыла! Окуучу үчүн сөз музыкадай угулушуна жетишкиле!”  Деген кеңеш кимдин сөзүнө  таандык?

Варианты ответов
 • В. А.Сухомлинскийге
 • Ян Амос Коменскийге
 • Касым Тыныстановко
Вопрос 16

Чыгармачылык менен иштеген мугалимдин сабактагы аракетин аныктагыла?

Варианты ответов
 • Диалог, суроолорду берүү, кайталоо, окшоштуруу, карама- каршы ойлор
 • Лекция окуу, түшүндүрүү, кайра суроо, баа коюу.
 • Мыкты окуучулар менен өзгөчө иш жүргүзүү
Вопрос 17

Алдыңкы чебер мугалим кадимки мугалимден эмнеси менен айырмаланат?

Варианты ответов
 • Мугалим үйрөтүп жаткан илимдин даяр тыянагын баяндайт
 • Изилдөөчү усулдарга негизги орунду берүү менен педагогикалык кызматташтыкка сабак өтөт
 • Проблемалык усулду колдонуу менен билим берет
Вопрос 18

Чебер мугалимдин, сабагы эмне менен мүнөздөлөт?

Варианты ответов
 • Мугалимдин суроолоруна окуучулар жооп беришет.
 • Окуучу менен мугалимдин чындыкты биргелешип иштөөсү
 • Жаңычыл мугалимдерин тажрыйбасына таануу менен сабак өтүлөт
Вопрос 19

Мугалимдин педагогикалык эмгегинин маданияты өз ичине эмнени камтыйт?

Варианты ответов
 • Билим берүүчү, тарбиялоочу, өнүктүрүүчү максаттарын жүзөгө ашырууну
 • Сабактын психологиялык талаптарын, окуучуга койгон талаптарын.
 • Педагогикалык техниканы жакшы өздөштүрүүнү
Вопрос 20

Мугалимдин инсандык сапаттарынын ичинде туура эмес жоопту белгиле

Варианты ответов
 • Байкагычтыгы
 • Кыялкечтиги
 • Мейкиндикти, убакытты сезүүсү
Вопрос 21

Мугалимдин тарбиялоодогу чеберчилигине мүнөздөмө бер

Варианты ответов
 • Окуучуларды байкоо менен текшерип туруусу
 • Окуучулардын турмушун уюштура билүүсү
 • Насаат айтуусу, үйрөтүүсү
Вопрос 22

Тарбиялоодо мугалим эске алуучу принципти көрсөт?

Варианты ответов
 • Тарбиялоо ишинин мыйзам ченемдүүлүгүн билүү
 • Окуучулардын кызыгуусуна таянуу
 • Үй - бүлө тарбиясын негиз кылуу
Вопрос 23

Педагогикалык искусство деген эмне?

Варианты ответов
 • Мугалимдин өз кесибин жакшы билгендиги
 • Аткаруучулук жөндөмдүүлүгү
 • Окутуу, тарбиялоо иштерин ийгиликтүү жүргүзүүсү.
Вопрос 24

Мугалимдин сүйлөө техникасынын каражаттары

Варианты ответов
 • Үнүнүн кооздугу, бийиктиги
 • Бир темпте сүйлөө, арасында көркөм сөздөрдү кошуу
 • Сүйлөө тилине басым, тыным, ритм
Вопрос 25

Пикир алмашуунун маданиятынын туура эмес жообун белгиле?

Варианты ответов
 • Сөздү уга билүү
 • Толуктап сүйлөө
 • Түрткү берүүчү суроолорду берүү
Вопрос 26

Мугалимдин окуучуларды сабакты угууга кызыктыруусу- бул 

Варианты ответов
 • Окуучуларды бирден тургузуп суроо
 • Өздүк пикирди угуу
 • Турмуш менен байланыштыруу
Вопрос 27

Педагогикалык жөндөмдүүлүктүн элеметттери

Варианты ответов
 • сабак өтүү техникасы
 • актердук жөндөмдүүлүк
 • коммуникативдик, прецептивдик, оптимисттик
Вопрос 28

Мугалимдин гумандуулук касиетин билдирген сапаттар

Варианты ответов
 • Кесипттик көрөгөчтүк
 • Ички дүйнөнү түшүнө алуу
 • Аракетчилдик
Вопрос 29

“Педагогика бардык адамдар үчүн, мугалимдер үчүн да, ата- энелер үчүн да зарыл илимге айланууга тийиш”- деп кайсыл педагог- окумуштуу айткан?

Варианты ответов
 • Макаренко А.С
 • Сухомлинский В.А
 • Сластенин В.А
Вопрос 30

Креативдик жөндөмдүүлүк кандай түшүндүрүлөт?

Варианты ответов
 • чыгармачыл мүнөздөгү иш- аракеттер
 • Балдарга болгон сүйүү
 • артистизм
Сохранить у себя: