СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Аттестация 16

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Мугалимдер үчүн

Список вопросов теста

Вопрос 1

Жалпы орто билим берүүнүн милдеттери кайсылар?

Варианты ответов
 • Окуучунун курактык өзгөчөлүгүнө ылайык педагогикалык жактан жатыккан адамзаттын илимий жана практикалык жетишкендиктеринин негизги өзөгүн өздөштүрүүсүн камсыз кылуу;
 • Ийгиликтүү социалдашуу максатында жарандык маданиятты, толеранттуулукту, өз укуктарын коргой билүүнү калыптандыруу; коммуникативдик компетенттүүлүгүн, маек кура билүүнү, маңыздуу компромистерди издеп табууну калыптандыруу;
 • Окуучуларды өз алдынчалуулукка, демилгелүүлүктү, өзүн тыкае алып жүрүү жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу. Өз кылыктары жана өз өмүрү үчүн жоопкерчиликти ала билүүгө тарбиялоо. Өз алдынча изденүү, ар бир баланын коомго аралашуусун камсыз кылуу.
 • Бары туура
Вопрос 2

Мамлекеттик стандарт окуучунун жеке мүнөздөмөсүнүн калыптанышын камсыз кылган кандай баалуулук максаттарга багытталган?

Варианты ответов
 • Ата Мекенди сүйүүгө, улуттук салттарды урматтоого, табигый жана маданий байлыктарына сарамжалдуу мамиле кылууга, негизги демократиялык жана жарандык укуктарды, эркиндиктерди түшүнүүгө, кабыл алууга,коргой билүүгө;
 • Социалдык, саясий, маданий турмушта толеранттуу жүрүш-турушка, өз өлкөсүнүн жана дүйнө элдерининмаданий, руханий дөөлөттөрүн өздөштүрүү менен бир учурда эне тилге жанамаданиятка аралашуу үчүн негиз катары маданияттардын көп түрдүүлүгүнүн баалуулугун аңдап-түшүнүүгө жана кабыл алууга;
 • Өзүн-өзү урматтоого жана заманбап социалдык-экономикалык шартта жеке жыргалчылыкты камсыз кылган жигердүү эмгектик ишке даяр болууга, коопсуз жана дени сак жашоо ыңгайынын ченемдерин карманууга, техниканын жана технологиянын өнүгүшүнүн социалдык жана экологиялык кесепеттеринин алдын алууга.
 • Бары туура
Вопрос 3

Окуучунун өз ишинин уюштурулушу жана натыйжасы үчүн  өз алдынчалуулугун жана жоопкерчилигин өнүктүрүүгө багытталган, сабактан сырткаркы жана класстан тышкаркы иштерде долбоордук, изилдөө, социалдык иштерди жүргүзүүдө жана окутуу процессинде билим берүү ишинин ар кандай түрлөрүн жүргүзүү шарттарында, окуу жагдайларын түзгөн, мектептердин педагогдору билим берүү жана тарбиялоо ишинде компетенттүү мамилени көрсөткөн шарттарда окуучулар кайсы компетенттүүлүккө ээ болушат?

Варианты ответов
 • Предметтик
 • Негизги
 • Өкөөтең
Вопрос 4

Өз ишин пландаштыруу жана жүзөгө ашыруу. Ал үчүн жетишпеген маалыматты максатка умтулуу менен издөө, айрым франмаенттерди салыштыруу, гипотезаларды  бирдиктүү талдоо жана коюу ыкмаларына ээ болуусу шарт. Бул кайсы компетенттүүлүк?

Варианты ответов
 • Маалыматтык
 • Социалдык-коммуникациялык
 • Өз алдынча уюштуруу жана көйгөйлөрдү чечүү
Вопрос 5

Өз умтулууларын башка адамдардын жана социалдык топтордун таламдары менен айкалыштырууга даярдык. Өз көз карашын позициялардын ар түрдүүлүгүн таануунун жана башка адамдардын (диний, этностук, кесиптик, инсандык) баадуулуктарына урмат менен мамиле кылуунун негизинде цивилизациялуу коргоп калуу. Бул кайсы кометенттүүлүк?ен

Варианты ответов
 • Маалыматтык
 • Социалдык-коммуникациялык
 • Өз алдынча уюштуруу жана көйгөйлөрдү чечүү
Вопрос 6

Маалыматта окуу жана турмуштук жагдайларда карама-каршылыктарды табуу жана ар кандай ыкмаларды пайдалануу менен аларды өз алдынча же башка адамдар менен биргеликте чечүүгө, о.э. чечимдерди кабыл алууга даярдык. Бул л кайсы компетенттүүлүк?л кайсы үомпетенттүү болбойт.

Варианты ответов
 • Маалыматтык
 • Социалдык-коммуникациялык
 • Өз алдынча башкаруу жана көйгөйлөрдү чечүү
Вопрос 7

Компетенттүүлүктүн калыптанышынын канча деңгээли бар?

Варианты ответов
 • 2, репродукциялык, продукциялык.
 • 3, репродукциялык, продукциялык, креативдик
 • 1, компетенттүүлүк
Вопрос 8

Эмне үчүн окуу предметтери билим берүү чөйрөсүнө топтоштурулган?

Варианты ответов
 • Окуучулар барык предметтерден бирдей билим алуулары үчүн окуу предметтери билим берүү чөйрөсүнө топтоштурулган.
 • Билим берүүнүн максаттарынын жана мазмунунун окуу чөйрөдөгү түшүнүктүн окуучуларда калыптанышы үчүн окуу предметтери билим берүү чөйрөсүнө топтоштурулган
 • Билим берүүнүн максаттарынын жана мазмунунун, окутуу технологиясынын өзгөрүшүнө байланыштуу, о.э.дүйнө жүзүндө бир бүтүн түшүнүктүн окуучуларда калыптанышы үчүн окуу предметтери билим берүү чөйрөсүнө топтоштурулган.
Вопрос 9

Математикалык тилге, логикалык операцияларга, сан жана форма түрүндө берилген өз ара мамилелерге, маалымат иштетүүнүн жана берүүнүн так ыкмалпрына ээ болууну камсыз кылган кайсы чөйрө? 

Варианты ответов
 • Математикалык билим берүү чөйрөсү.
 • Табигый билим берүү чөйрөсү
 • Социалдык билим берүү чөйрөсү
Вопрос 10

Окуучулардын таанып билүү жана илимий суроолорду жоюу, кубулуштарды, илимий түшүнүктөрдү, илимий далилдерди пайдалануу, жандуу жана жансыз табияттын биримдигин, көп түрдүү касиеттерин түшүнүүнү, организмде, табигыц жамаатарда, курчап турган чөйрөдө болуп жаткан мыйзам ченемдүүлүктөр жөнүндө түшүнүктөрдү камсыз кылып, жаратылышты пайдалануунун терс кесепеттеринин тобокелдиктерин аңдап-түшүнүүгө жпрдам берген чөйрө?

Варианты ответов
 • " Социалдык " билим берүү чөйрөсү
 • " Табигый илим " билим берүү чөйрөсү
 • " технологиялык. " билим берүү чөйрөсү
Сохранить у себя: