СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Аттестация 15

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Мугалимдер үчүн

Список вопросов теста

Вопрос 1

Педагогдордун түздөн-түз катышуусу менен ар кандай түрдөгү сабактар жана окуучунун өз алдынча сабактары, о.э. билим берүүнүн максаттары жана натыйжалары жүзөгө ашырылган окуучулардын сынактары, зачеттору, аттестациялоонун башка түрлөрү аркылуу окутуунун жана тарбиялоонун уюштурулган процесси эмне?

Варианты ответов
 • Билим берүү процесси
 • Профилдик билим берүү
 • Жеке билим берүү процесси
Вопрос 2

Окуучуда калыптанганкомпетенттүүлүктүн, мамлекеттик жана предметтик стандарттарда белгиленген билимдердин сапаттык  аныктоо даражасы?

Варианты ответов
 • Долбоор
 • Отчет
 • Баа
Вопрос 3

Предметтик стандарт деген эмне?

Варианты ответов
 • Педагогдордун түздөн-түз катышуусу менен предметтерди окутуу процесстеринин жыйындысы.
 • Окуучунун калыптанган компетенттүүлүгүн, ага жетишүү ыкмаларын жана предметтин алкагында өзгөрүүлөрдүн натыйжаларын жыйындысы
 • Окуучунун билим алышын, ага жетишүү ыкмаларын жана предметтин алкагында өзгөрүүлөрдүн натыйжаларын жөнгө салган документ
Вопрос 4

Практикалык же теориялык маанилүү маселелерди чечүүдө жетишиле турган, окуучулардын өз алдынча жана топтук ишин талап кылган  натыйжаларга  багытталган мектеп окуучуларынын когнитивдик (таанып-билүү) аффективдик жана жүрүм-турумдук ишмердигин уюштурууну камсыз кылуучу педагогикалык технология бул эмне?

Варианты ответов
 • Куррикулум
 • Стандарт
 • Долбоор
Вопрос 5

Билим берүү процессинин түзүмүн, мазмунун жана уюштурулушун өзгөртүүнүн эсебинен окуучунун кызыкчылыгын, шыгын жана жөндөмдүүлүгүн кыйла толук эске алууга, жогорку класстын окуучуларынын билим алуусун улантуу жагындагы кесиптик кызыкчылыктарына жана ниеттерине ылайык алардын окуусу үчүн шарт түзүүгө мүмкүнчүлүк берген окутуунун дифференциациялоо жана жекелештирүү каражаты?

Варианты ответов
 • Жеке билим берүү
 • Профилдик билим берүү
 • Жалпы билим берүү
Вопрос 6

Билим берүү процессинин катышуучулары кимдер?

Варианты ответов
 • Окуучулар, педагогикалык кызматкерлер, билим берүү уюмунун башкаруучу жана окуу-көмөкчү персоналы, ата-энелер.
 • Окуучулар, мугалимдер, билим берүүнү башкаруучулар.
 • Окуучу, ата-эне, мугалим.
Вопрос 7

Окуучулар негизги жана предметтик компетенттүүлүктүн белгилүү деңгээлинде билдирилген когнитивдик, афыективдик жана жүрүм-турумдук чөйрөдө жетишишет, аны мугалим өлчөп жана баа бере алат. Окутуунун түпкү жана орто аралык натыйжасы.

Варианты ответов
 • Окутуунун усулдары
 • Окутуунун милдети
 • Окутуунун максаты
Вопрос 8

Билим берүү уюму иштеп чыгып бекиткен жана конкреттүү билим берүү уюмунун компетенциясынын чегинде окуу-тарбиялык процессин уюштуруу боюнча анын өзгөчөлүгүн чагылдырган документ?

Варианты ответов
 • Мамлекеттик стандарт
 • Мектептик стандарт
 • Предметтик стандарт
Вопрос 9

Улам өзгөрүп жаткан көп түрдүү дүйнөдө жеке жана коомдук жыргалчылыкты камсыз кылган инсандын жарандык жана кесиптик ишке даярдыгын камсыз кылуу.

Варианты ответов
 • Жалпы орто билим берүүнүн усулдары
 • Жалпы орто билим берүүнүн милдети.
 • Жалпы орто билим берүүнүн максаты.
Вопрос 10

Жалпы орто билим берүүнүн натыйжасын кандай түшүнөсүз?

Варианты ответов
 • Окуучулардын калыптанган баалуулук максаттары жана окутуунун натыйжалары кирет.
 • Окуучулардын максаттары, милдеттер жана окутуунун натыйжалары, усулдары кирет.
 • Окуучулардын таанып-билүү, билим жана тарбия алуу натыйжалары кирет.
Сохранить у себя: