СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Аттестация 13

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Мугалимдер үчүн

Список вопросов теста

Вопрос 1

КРда жалпы орто билимдин мамлекеттик билим берүү стандарты качан бекитилген?

 

Варианты ответов
 • КРнын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 20-июлундагы # 403 токтому менен бекитилген.
 • КРнын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 25-июлундагы # 403 токтому менен бекитилген.
 • КРнын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы # 403 токтому менен бекитилген.
Вопрос 2

Жалпы орто билимдин максаттарын, милдеттерин, коомдук макулдашылган пртыкчылыктарын, негизги компотенттүүлүктөрдүн тизмесин, мектептин, класстын жана айрым окуучулардын билиминин натыйжасында баа берүүнүн негизги принциптерин, мектептик билим берүүдөгү уюштуруу жана методикалык өзгөртүүлөрдү кайсы документ  аныктайт.

Варианты ответов
 • КРнын билим берүү мыйзамы
 • Жалпы орто билимдин мамлекеттик стандарты.
 • КРнын билим берүү программасы
Вопрос 3

Мамлекеттик стандарт кайсыл билим берүүнү макулдашылган жөнгө салуучу документтердин тутуму аркылуу жүзөгө ашырылат?

Варианты ответов
 • Предметтик стандарттар, окуу пландары, окуу-методикалык комплекстери.
 • Предметтик стандарттар, билим берүүнүн мыйзамы, окуу китептери
 • Билим берүүнүн мыйзамы, эмгек кодекси, окуу пландпры.
Вопрос 4

Окуу планы канча билим берүү тармагынан турат жпна алар кайсылар?

Варианты ответов
 • 5, тилдик, социалдык, табигый илимдер, технологиялык, ден соолук маданияты.
 • 7, тилдик, социалдык, математикалык, табигый илимдер, технологиялык, ден соолук маданияты, искусство.
 • 4, тилдик, математикалык, табигый илимдер, искусство.
Вопрос 5

Мамлекеттик билим берүү стандартынын негизги максаты эмне?

Варианты ответов
 • Билим берүү процессинин катышуучуларынын ар биринин билим берүүнү башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн, мектеп администрациясынын жана мугалимдердин, окуучулардын жана жарандык коомдун өкүлдөрүнүн билим берүүдө белгилүү натыйжаларга жетишүү үчүн жоопкерчилик чөйрөсүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү, бекемдөө.
 • Билим берүүнү башкаруу органдары билим берүү тармагында саясатты иштеп чыгууда стратегиялык, программалык документтерди иштеп чыгууга бизнес коомчулукту, ата-энелерди, окуучуларды тартуу.
 • Мектепке чейинки билим берүүдөн жогорку кесиптик билим берүүгө чейинки билим берүү тутумун куруунун бирдиктүү методологиясы.
Вопрос 6

Мамлекеттик билим берүү стандартын турмушка ашыруудагы билим берүүнү башкаруу органдарынын негизги кызматы эсне?

Варианты ответов
 • Окуучулардын билим берүүдө белгилүү натыйжага жетишүүлөрүн бекемдөө.
 • Мектепке чейинки билим берүүдөн жогорку кесиптик билим берүүгө чейинки билим берүү тутумун куруунун методологиясы
 • Билим берүү тармагында саясатты иштеп чыгууда стратегиялык, программалык документтерди жана ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга бизнес-коомчулуктун, коомдук жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүн, ата-энелерди, окуучуларды тпртуу.
Вопрос 7

Мамлекеттик стандарт деген эмне?

Варианты ответов
 • Окутуунун бардык баскычтарында жана бардык профилдеринде бардык окуучулар үчүн милдеттү окутулган предметтерди түшүнөбүз.
 • Мектепке чейинки билим берүүдөн жогорку кесиптик билим берүүгө чейинки билим берүү тутумун куруунун бирдиктүү методологиясын камсыз кылган компетенттүү - багытталган стандарттар тутумунун бир бөлүгү.
 • Менчигинин түрүнө карабастан, бардык типтеги мектептер үчүн милдеттүү болгон мамлекеттик документ.
Вопрос 8

Окуучулардын сүйлөө, тилдик жана социалдык-маданий компотенттүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган кайсы билим берүү чөйрөсү?

Варианты ответов
 • Социалдык
 • Тилдик
 • Математикалык
Вопрос 9

Инсандык, жарандык, социалдык компотенттүүлүктөрдү калыптандырууга жкна өнүктерүүгө бпгытталган чөйрө кайсы?

Варианты ответов
 • Социалдык чөйрөсү
 • Тибигый илимдер,
 • Маткматикадык
Вопрос 10

Предметтик түзүмдөгү жалы жоболорго эмнелер камтылган?

Варианты ответов
 • Документтердин статусу жана түзүлүшү, жалпы билим берүүчү уюмдар үчүн негизги ченемдик документтердин тутуму, негизги түшүнүктөр жана терминдермилдеттер, предметтик түзүүнүн
 • Окутуунун максаттары жана милдеттери, предметтик компотннттүүлук, предметтер аралык байланыштар.
 • Баскычтар жана класстар боюнча окуучулурдан окуусунун күтүлгөн натыйжалары, ресрустук жактан камсыз кылууга карата талаптар.
Сохранить у себя: