Геометрия - Все записи в блогах

Циркулдун жана сызгычтын жардамы менен чыгарууга мумкун болбогон маселелердин бири. Кубду эки эселентуу маселеси. Бул байыркы маселелердин бири. Анын келип чыгыш томондогу жонокой маселеге байланыштуу болушу ыктымал: аянты берилген квадраттын аянтын эки эсе чон болгон квадратты тузгуло. Бул население циркулдун Жана сызгычтын жардамы менен чыгарылышы белгилуу. Берилген квадраттын жагынын узундугу а, изделуучу квадраттын жагынын узундугун х десек: анда маселенин шарты боюн ...
14.04.2020 07:55 191
Сохранились студенческие записи лекций Лобачевского (от 1817 года), где им делалась попытка доказать пятый постулатЕвклида, но в рукописи учебника «Геометрия» ( ...
05.04.2020 10:53 155
Геометрия-бул байыркы, кызыктуу илимдердин бири. Ал адамдын түздөн-түз турмуштук керектөөлөрүнөн келип чыккан. Турмушта кездешүүчү чоңдуктарды: аралыктарды, көлөмдөрдү ж.б. ченеп-өлчөөлөр геометрия илимине негизделген. Геометрия-деген термин грек сөзүнөн алынган, ал жерди өлчөө дегенди түшүндүрөт. Мындай аталышынын себеби алгачкы өлчөөлөрдүн көпчүлүгү жердин бетинде жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу болушу мүмкүн. Геометрия-бул фигуралардын касиеттери жөнүндөгү илим. ...
03.04.2020 14:53 196
Тема: «Решение задач на нахождение объема пирамиды и конуса» 1.Рассмотреть и записать задачи в тетрадь: Задача №1Найти объем цилиндра, диаметр основания которого равен его высоте, а площадь осевого сечения равна . ...
02.04.2020 15:23 220
Практическая работа по теме: «Параллельность и перпендикулярность в пространстве» 1.Практическую работу выполняйте в рабочих тетрадях 2. К каждой задачи делайте чертеж, записывайте дано, найти и далее решение с подробным разъяснением к задаче. Вариант № 1 ...
02.04.2020 15:18 751
Тема: Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1. Рассмотрим решение основных задач по тете Параллельность и перпендикулярность в пространстве (все предложенные задачи записать в тетрадь, они являются типовыми задачами для контрольной работы) Задача№1 Прямая ...
02.04.2020 15:04 1345
Как найти радиус окружности Девять способов, которые помогут справиться с геометрическими задачами. Выбирайте формулу в зависимости от известных величин. Через площадь круга Разделите площадь круга на число пи. Найдите корень из результата. R — искомый радиус окружности. S — площадь круга. Напомним, кругом назы ...
30.03.2020 12:54 560
9-класс геометрия САБАКТЫН ТЕМАСЫ: КОП ГРАНДЫКТАР САБАКТЫН МАКСАТЫ: КОП ГРАНДЫКТАР ЖОНУНДО ТУШУНУК АЛЫШАТ. КОП ГРАНДЫКТАРДЫН ЧИЙМЕЛЕРИН ЧИЕ АЛЫШАТ. БИРИ-БИРИ МЕНЕН ПИКИР АЛЫШЫП,БИРИ-БИРИНИН СОЗУН УГА АЛЫШАТ. КОРСОТКУЧТОРУ: КОП ГРАНДЫКТАР БОЮНЧА ТУШУНСО,БИЛИШСЕ КОП ГРАНДЫКТАРДЫ ЭЛЕСТЕТИП, ЧИЙМЕЛЕРИН ЧИЕ АЛЫШСА БИРИ-БИРИНИН СОЗУН УГА АЛЫШСА САБАКТЫН ЖАБДЫЛЫШЫ: НОУТБУК,ПРОЕКТОР, ...
27.03.2020 21:40 596
Тест-2 10-класс Геометрия 1.А(-4;2) жана В(2;4) чекиттери берилген. АВ кесиндисинин ортосунун координаталарын тапкыла. а) (-3;0) б) (-2;4) в) (0;4) г) (-2;6) д) (-1;3) 2. А(2;5) жана В(6;4) чекиттери берилсе, АВ векторунун координаталарын тапкыла. а) (2;3) б) (-1;2) в) (4;-!) г) (3;5) д) (-1;3) 3. С(-3;5) жана Д(1;2) чекиттери берилсин. СД кесиндинин узундугун тапкыла. а) 7 б) ...
26.03.2020 21:44 463
Мен дүйнонү математикадан тааныгам Геометрияны теореммалардан тааныгам Жашообузда дайым керек бул сабак Фигураларды билип жургун ар убак Мен дүйнөнү математикадан тааныгам Математиканы төрт амалдан баштагам Эсептөөну эгер жакшы билбесек Жашообузда алданабыз ар убак Эсептөөнү эгер жакшы билбесек Элестетүү кыйын болот ар убак. ...
22.03.2020 20:04 96