Геометрия - Все записи в блогах

Хочу поделиться своими наработками по геометрии, по теме "Векторы" для 9 класса. Я знаю, что у многих накоплен огромный "багаж" знаний по преподаванию уроков математики в любом классе, но я надеюсь, что мои материалы будут полезны при проведении уроков. Желаю удачи, позитивного настроения. Дерзайте! ...
05.12.2020 15:15 44
Урок геометрии в 10 классе построен ввиде презентации, где подробно показано, как строить сечение. Цели урока: - формирование у учащихся умений построения сечений тетраэдра и параллелепипеда различными плоскостями; закрепление алгоритма построения сечений и отработка навыков построения сечений многогранников; - воспитание чувства взаимопомощи, умения работать индивидуально над поставленными задачами, воспитание интереса к предмету и потребности в приобретении ...
04.12.2020 12:44 79
Знание теоретического материала по изучаемой теме является одним из главных факторов усвоения материала. Много думая над тем как более интересно проверить знание теоретического материала, я нашла вид самостоятельной работы: "Вставь в тексте пропущенные слова, чтобы получился верный текст" Например. тема"Параллелограмм и его свойства" Вариант - 1. Задание: Вставить пропущенные слова в тексте. Параллелограммом н ...
25.10.2020 22:06 74
Интуиция выше любого и всякого интеллекта: ум и интеллект оперируют с помощью слов, логики и ума (в которых Кэрролл достиг значительных высот) и потому ограничены. Только состояние сверхлогики, интуиции превосходит логику разумную. Пока Кэрролл использовал свой ум, он был хорошим математиком, логиком-новатором, талантливым писателем. Но когда перед ним вставал «город золотой» – Страна чудес, Лучезарные Гималаи Духа – он писал по вдохновению чего-то сверхчеловеческого, ...
25.10.2020 15:16 64
Цели: ввести понятие определения; систематизировать сведения об окружности, известные учащимся из курса математики предыдущих классов; уделить особое внимание отработке определения окружности и ее элементов. Ход урока I. Анализ самостоятельной работы и ее итоги. 1. Указать ошибки, сделанные учащимися при выполнении работы. 2. Решить на доске задачи, вызвавшие затруднения у учащихся. II. Работа с учебником по изучению материала. 1. Вв ...
14.09.2020 13:17 90
Проверочная работа по вариантам + таблица ответов. Каждый из пяти вариантов содержит 10 заданий. Рекомендую применять при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. Разноуровневые задачи по геометрии для отработки навыков применения тригонометрии при решении треугольников. Данная работа удобна при распечатке, каждый вариант на отдельном листе дублируется дважды, что позволяет экономить время и бумагу. Удобна также проверка с помощью таблицы. ...
17.08.2020 10:55 92
Поделить отрезок пополам совсем легко, когда известна его длина или ее можно измерить. А если длина отрезка неизвестна, тогда его можно разделить пополам с помощью циркуля и линейки. Видеоурок "Деление отрезка на две равные части с помощью циркуля" по черчению и геометрии для школьников поможет Вам ликвидировать пробелы в знаниях! https://youtu.be/O2vvc1WpAwY ...
03.08.2020 18:40 100
Երկրաչափական խնդիրների լուծման գործընթացը լավ միջոց է ուսուցումը ինտեն-սիվ դարձնելու և մտածող ու ստեղծագործող անձին բնորոշ հատկություններով աշակերտ դաստիարակելու գործում: Սովորողների զարգացման գործընթացում խնդիրների լուծումը նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու լավագույն մեթոդն է: Աշակերտը պետք է կարողանա ինքնու-րույն գտնի խնդրի լուծման ճանապարհը: Այն խնդիրները, որոնք կարելի է լուծել միայն օգտվելով բանաձևից, կրում են նեղ ուսուցողական բնույթ: Մտածելակերպը զարգացնող երկրաչափու ...
18.07.2020 19:14 106
Դասարանը բաժանում է 4-հոգանոց տարասեռ խմբերի, յուրաքանչյուր խմբի տալիս է 4-ական եռանկյուն, որոնք հավասարապես բաշխվում են խմբի անդամների միջև: Այնուհետև առաջարկում է. Չափել եռանկյան կողմերը և գրառել տետրում: Գտնել առնչություն այդ թվերի միջև: /3 րոպե/ Եթե կապը չի գտնվում, որը շատ հավանական է, ապա ուսուցիչը առաջարկում է քննարկել խմբով: Նորից պատասխան չլինելու դեպքում տրվում է ցուցում. <<Հաշվել այդ կողմերի քառակուսիները և նորից կատարել քննարկում>>: /3 րոպե/ ...
15.07.2020 16:23 88
Скоро ЕГЭ (математика) Преимущества формулы Пика для вычисления площади многоугольников на сетке. Знакомство с формулой Пика особенно актуально накануне сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Её можно использовать для вычисления площади многоугольников, вершины которых расположены в узлах решетки. Такие задания встречаются в КИМах ЕГЭ(математика-профиль) задания №3, ЕГЭ(математика-база) задания №8 и в ОГЭ задания №19. Познакомиться с формулой Пика и п ...
09.07.2020 19:04 169