Yay məktəbi - 2021- Ümumi tarix

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Şagirdlər yay məktəbi dövründə Ümumi tarixdən öz biliklərini yoxlaya bilərlər

Список вопросов теста

Вопрос 1

Qədim Çində ilk dövlətin əsasını qoymuşlar:

Варианты ответов
 • a)Xan sülaləsi
 • b) Tsin sülaləsi
 • c) Şan qəbiləsi
Вопрос 2

Kasta quruluşu mövcud olmuş dövləti müəyyənləşdirin:

Варианты ответов
 • a)Misir
 • b) Hindistan
 • c) Roma
Вопрос 3

Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin :

1.Tsin  imperiyasının yaranması           

2.Xeroneya döyüşü

3.Mikena mədəniyyətinin dağılması       

4.Böyük  Çin  səddi

Варианты ответов
 • a) 3,2,1,4
 • b) 1,2,3,4
 • c) 2,1,3,4
Вопрос 4

Spartak üsyanının baş verdiyi illər:

Варианты ответов
 • e.ə. 550- e.ə.321-ci illər
 • e.ə. 74-71- ci il
 • e.ə. 1792-e.ə. 1750-ci illər
Вопрос 5

E.ə. V əsrə Qədim Roma tarixinə aid olanları seçin:

1.Xalq tribunlarının seçilməsi                              2. Romada respublika quruluşu

3.Xalq tribununu öldürmək ən ağır cinayət sayılırdı     

4. Pun müharibəsinin başlanması

Варианты ответов
 • a)2,4
 • b) 1,2
 • c) 1,3
Вопрос 6

Uyğunluq  gözlənilmişdir :

1.”yad”,” düşmən “     

2. “triumf “      

3.”Kompas“     

4. “Parfenon məbədi“

  I. Roma        

II. Yunanıstan     

III.Çin       

IV.Hindistan

Варианты ответов
 • a) 1–IV , 2- I , 3 – III, 4 – II
 • b) 2 – I, 3-II, 1- III, 4- IV
 • c ) 1- II , 2- II, 3- III , 4- IV
Вопрос 7

Qeyri-bərabər döyüşdə Leonid və döyüşçüləri həlak oldular.İranlılar Orta Yunanıstanı tutdular. Bu hansı döyüşdə baş vermişdir ?   

Варианты ответов
 • a) Marafon döyüşü
 • b) İss döyüşü
 • c) Fermopil döyüşü
Вопрос 8

Makedoniya  ilə Əhəməni  imperiyaları arasında baş verməmişdir:

Варианты ответов
 • a) Salamin döyüşü
 • b) Xeroneya döyüşü
 • c) Qavqamel döyüşü
Вопрос 9

İsgəndəriyyə muzeyində işləmiş alimlər:

Варианты ответов
 • a) Aristotel, İsgəndər
 • b) Evklid, Herodot
 • c) Evklid, Arximed
Вопрос 10

Əsasını parn qəbiləsi qoyduğu dövlət:

Варианты ответов
 • b) Hindistan
 • a) Parfiya
 • c) Çin
Вопрос 11

Xronoloji ardıcıllığı düzgün qeyd edin :

1.Tiberi Qrakxın  xalq tribunu seçilməsi                2. Plateya döyüşü

3. Yunanıstanın Romanın itaəti altına düşməsi   

4. İsgəndərin Hindistana yürüşü

Варианты ответов
 • a) 2,4,3,1
 • b) 2,4,1,3
 • c) 4,2,1,3
Вопрос 12

Qədimdə ” Əbədi qızıl şəhər “ və ya sadəcə “ şəhər “ adlandırılan şəhər hansıdır ?

Варианты ответов
 • a) Afina
 • b) Sparta
 • c) Roma
Вопрос 13

Uygunluq gözlənilmişdir:

Варианты ответов
 • b) triumf , kompas
 • a) İsgəndər,Sofokl
 • c) Kasta, Poseydon
Вопрос 14

Qədim Romada respublika qurulduqdan neçə il sonra Qərbi Roma imperiyası süqut etdi?

Варианты ответов
 • a) 1985 il
 • b) 30 il
 • c) 985 il
Сохранить у себя: